آزمایشگاه شیمی

 

آنالیز فلورفنیکل در پودر ماده اولیه و محلول خوراکی فلورفنیکل

آنالیز انروفلوکساسین در پودر ماده اولیه و محلول خوراکی انروفلوکساسین

آنالیز ویتامین A (رتینول پالمیتات) در ماده اولیه و محلولهای خوراکی مولتی ویتامین، مولتی ویتامین+ الکترولیت، AD3E,AD3EC ,AD3ECK

آنالیز ویتامین E (آلفا توکوفرول استات) در ماده اولیه و محلولهای خوراکی مولتی ویتامین، مولتی ویتامین+ الکترولیت، AD3E,AD3EC ,AD3ECK

آنالیز ویتامین D3 (کوله کلسیفرول) در ماده اولیه و محلولهای خوراکی مولتی ویتامین، مولتی ویتامین+ الکترولیت، AD3E,AD3EC ,AD3ECK

آنالیز اسید اسکوربیک در پودر ماده اولیه و پرمیکس ویتامین سی و پرمیکس ویتامین سی + آسپیرین

آنالیز کلسیم کلراید در پودر ماده اولیه

آنالیز آب خالص

آنالیز ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید) در پودر ماده اولیه و محلولهای خوراکی مولتی ویتامین ، مولتی ویتامین+ الکترولیت ، ب کمپلکس + ال کارنیتین

آنالیز ویتامین B2 (ریبوفلاوین) درماده اولیه و محلولهای خوراکی مولتی ویتامین ، مولتی ویتامین+ الکترولیت ، ب کمپلکس + ال کارنیتین

آنالیز ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید) درماده اولیه و محلولهای خوراکی مولتی ویتامین ، مولتی ویتامین+ الکترولیت ، ب کمپلکس + ال کارنیتین

آنالیز ویتامین دکسپانتنول درماده اولیه و محلولهای خوراکی مولتی ویتامین ، مولتی ویتامین+ الکترولیت ، ب کمپلکس + ال کارنیتی

آنالیز ویتامین B12 در ماده اولیه

آنالیز بیوتین در ماده اولیه

 

آنالیز لوامیزول هیدروکلراید در پودر ماده اولیه و محلول خوراکی لوامیزول

آنالیز سدیم کلراید در پودر ماده اولیه

اندازه گیری یون کلسیم در محلول خوراکی کلسیم + منیزیم+ D3

اندازه گیری یون منیزیم در محلول خوراکی مولتی ویتامین + الکترولیت

اندازه گیری یون سدیم در محلول خوراکی مولتی ویتامین +الکترولیت

آنالیز آسپیرین در پودر ماده اولیه و پرمیکس خوراکی آسپیرین + ویتامین سی

آنالیز منیزیوم کلراید در پودر ماده اولیه

آنالیز متیونین در پودر ماده اولیه

آنالیز ال آرژینین در پودر ماده اولیه

آنالیز ال لیزین در پودر ماده اولیه

آنالیز ال کارنیتین در پودر ماده اولیه و در محلول خوراکی ب کمپلکس + ال کارنیتین

آنالیز سدیم آسکوربات در پودر ماده اولیه

آنالیز کربنات سدیم در پودر ماده اولیه

آنالیز اسی سیتریک در پودر ماده اولیه

آنالیز دکستروز در پودر ماده اولیه

آنالیز پتاسیم فسفات دی هیدروژن در پودر ماده اولیه

آنالیز کلیستین سولفات در پودر ماده اولیه و در محلول خوراکی کلیستین و پرمیکس کلیستین

آنالیز سالینومایسین در پودر ماده اولیه و پرمیکس سالینومایسین (به روش اسپکتوفتومتری)

آنالیز مادورامایسین در پودر ماده اولیه و پرمیکس مادورامایسین (به روش اسپکتوفتومتری)

آنالیز برم هگزین در پودر ماده اولیه و محلول خوراکی برم هگزین

آنالیز داکسی سایکلین در پودر ماده اولیه و در محلول خوراکی و پرمیکس داکسی سایکلین

آنالیز دیکلازوریل در پودر ماده اولیه و پرمیکس خوراکی دیکلازوریل

آنالیز موننسین در پودر ماده اولیه و در پرمیکس موننسین ( به روش اسپکتوفتومتری)

اندازه گیری باقی مانده احتراق

تست Heavy metals (کدورت سنجی)

اندازه گیری نقطه ذوب

تست کارل فیشر

تعیین PH

اندازه گیری ویسکوزیته

 

اندازه گیری هدایت الکتریکی

اندازه گیری چرخش نوری مخصوص

تست شناسایی مواد اولیه

تست شناسایی به روش FT_IR

تیترسیون پتانسومتری

اسپکتوفتومتری UV-VIS

آنالیز دستگاهی HPLC

آنالیز دستگاهی AAS(جذب اتمی)

انواع روشهای تیتراسیون