آزمایشگاه میکروبی (microbiology lab)

 

تعیین مجموع باکتریهای موجود در محلولهای خوراکی و پودرهای دارویی

تعیین مجموع کپک ومخمر در محلولهای خوراکی و پودرهای دارویی

تعیین وجود و یا عدم وجود سالمونلا در محلولهای خوراکی و پودرهای دارویی

تعیین وجود و یا عدم وجود اشرشیاکلی در محلولهای خوراکی و پودرهای دارویی

تعیین موجود و یا عدم وجود استافیلوکوکوس اورئوس در محلولهای خوراکی و پودرهای دارویی

تعیین وجود و یا عدم وجود سودوموناس آئروژینوزا در محلولهای خوراکی و پودرهای دارویی

تعیین وجود و یا عدم وجود کاندیدا آلبیکنس در محلولهای خوراکی و پودرهای دارویی

تعیین مقدار کلیستین سولفات در پودر ماده اولیه و محلول خوراکی و پرمیکس کلیستین

تعیین مقدار فسفومایسین کلسیم در محصول و پودر ماده اولیه

تعیین مقدار تایلوزین تارتارات در محصول و پودر ماده اولیه