آدرس دفتر: کرج، محمدشهر،زیبادشت، خیابان صنعتگران ، انتهای صنعت 6، سمت راست
   آدرس کارخانه: کرج، محمدشهر،زیبادشت،خیابان صنعتگران، انتهای صنعت 6، سمت راست
    تلفن: 30-02636307028
   فکس: (116)30-02636307028
   

ارتباط با ما