_

آزمایشگاه شیمی

_
 • آنالیز فلورفنیکل در پودر ماده اولیه و محلول خوراکی فلورفنیکل
 • آنالیز انروفلوکساسین در پودر ماده اولیه و محلول خوراکی انروفلوکساسین
 • آنالیز ویتامین A (رتینول پالمیتات) در ماده اولیه و محلولهای خوراکی مولتی ویتامین، مولتی ویتامین+ الکترولیت، AD3E,AD3EC ,AD3ECK
 • آنالیز ویتامین E (آلفا توکوفرول استات) در ماده اولیه و محلولهای خوراکی مولتی ویتامین، مولتی ویتامین+ الکترولیت، AD3E,AD3EC ,AD3ECK
 • آنالیز ویتامین D3 (کوله کلسیفرول) در ماده اولیه و محلولهای خوراکی مولتی ویتامین، مولتی ویتامین+ الکترولیت، AD3E,AD3EC ,AD3ECK
 • آنالیز اسید اسکوربیک در پودر ماده اولیه و پرمیکس ویتامین سی و پرمیکس ویتامین سی + آسپیرین
 • آنالیز کلسیم کلراید در پودر ماده اولیه
 • آنالیز آب خالص
 • آنالیز ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید) در پودر ماده اولیه و محلولهای خوراکی مولتی ویتامین ، مولتی ویتامین+ الکترولیت ، ب کمپلکس + ال کارنیتین
 • آنالیز ویتامین B2 (ریبوفلاوین) درماده اولیه و محلولهای خوراکی مولتی ویتامین ، مولتی ویتامین+ الکترولیت ، ب کمپلکس + ال کارنیتین
 • آنالیز ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید) درماده اولیه و محلولهای خوراکی مولتی ویتامین ، مولتی ویتامین+ الکترولیت ، ب کمپلکس + ال کارنیتین
 • آنالیز ویتامین D3 (کوله کلسیفرول) در ماده اولیه و محلولهای خوراکی مولتی ویتامین، مولتی ویتامین+ الکترولیت، AD3E,AD3EC ,AD3ECK
 • آنالیز ویتامین دکسپانتنول درماده اولیه و محلولهای خوراکی مولتی ویتامین ، مولتی ویتامین+ الکترولیت ، ب کمپلکس + ال کارنیتی
 • آنالیز ویتامین B12 در ماده اولیه
 • آنالیز بیوتین در ماده اولیه