امور مدیریت

مدیر عامل

آقای مهندس حسین شکوهی

ایمیل : info@pharmazand.com

امور کارخانه

سرپرست تولید

آقای مهندس نوید باقرپور

ایمیل : info@pharmazand.com

تلفن : 109-02636307030

مسئول فنی پخش

آقای دکتر مهدی بوربور

ایمیل : info@pharmazand.com

تلفن : 113-02636307030

امور آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

خانم آرزو البرزیان

ایمیل : lab.dept@pharmazand.com

تلفن : 112-02636307030

امور فروش

مدیر فروش

خانم زینب عاشری

ایمیل : sales.dept@pharmazand.com

تلفن : 103-02636307030

امور بازرگانی

مدیر بازرگانی

خانم مهندس ندا لطفی

ایمیل : n.lotfi@pharmazand.com

تلفن : 116-02636307030

کارشناس بازرگانی

خانم مهندس ریحانه ایمان

ایمیل :

تلفن : 115-02636307030

امور اداری

مدیر اداری

خانم نرگس نصرآبادی

ایمیل : info@pharmazand.com

تلفن : 101-02636307030

امور مالی

کارشناس مالی

خانم کبری عزیز

ایمیل : acc.dept@pharmazand.com

تلفن : 108-02636307030