روز سه شنبه مورخ 97/5/2 آقای دکتر نجفی استاندار محترم البرز به اتفاق هیئت همراه از شرکت داروسازی فارمازند واقع در شهرکت صنعتی زیبادشت بازدید نمودند.