مدیران

_

محمدرضا معماری

مدیرعامل شرکت فارمازند

مهسا آجودانی

مسئول فنی

شهرام اعتضاد

مدیر فروش

ستاره نادعلیپور

مدیر بهبود و تضمین کیفیت

محمدرضا معماری

مدیرعامل شرکت فارمازند