نام استان : آذربایجان شرقی 

نام شرکت : آذر سامان دارو

مدیر عامل : محمد جاملو

شماره تماس :  04132866671,2,3