نام استان : آذربایجان غربی 

نام شرکت : پرند پیروز مهاباد

مدیر عامل :  پیمان بامداد

شماره تماس : 04442243020