نام استان : اردبیل

نام شرکت : کیهان پخش نشاط آرتا 

مدیر عامل : فرید صادقی فرد

شماره تماس : 04533644053