نام استان : اصفهان

نام شرکت : اسپادان دام دارو زنده رود 

مدیر عامل :  اردلان بزرگزاد

شماره تماس : 03135317001