نام استان : تهران 

نام شرکت : راستین طب شایگان 

مدیر عامل :  همایون مقدم

شماره تماس : 02136906400