نام استان : خراسان جنوبی 

نام شرکت : سرو دام 

مدیر عامل :  علی خاکستانی شهری

شماره تماس : 05612318156