نام استان : خوزستان 

نام شرکت : گیتی پخش چکاوک

مدیر عامل :  سعید نیل زن

شماره تماس : 06142261426