نام استان : زنجان

نام شرکت : اترک داروی زنجان

مدیر عامل :  رامین بخشی رحمتی 

شماره تماس :