نام استان : زنجان

نام شرکت : زرین پخش کیان

مدیر عامل :  جواد بریزی

شماره تماس : 02433772277