نام استان : سمنان

نام شرکت : کیمیا پخش کومش

مدیر عامل : الهه رئوفی 

شماره تماس :02333652223/5