نام استان : سیستان و بلوچستان

نام شرکت : مامک سلامت سیستان

مدیر عامل :  افشین پودینه جهانتیغ

شماره تماس : 05432613982