نام استان : سیستان و بلوچستان

نام شرکت : پارس دارو تفتان

مدیر عامل :  مهران سپاهی

شماره تماس : 05433430017