نام استان : فارس

نام شرکت : دارو برنا پخش گستر فارس

مدیر عامل :  علی اکبر دشتی زاده 

شماره تماس : 07138013