نام استان : قزوین

نام شرکت : مهر آریا دام

مدیر عامل : شهره منصوری

شماره تماس :  02832243304/02832243305