نام استان : قم

نام شرکت : به ثمین درمان کیان

مدیر عامل :  منصور محزونی 

شماره تماس : 02536635446/7