نام استان : همدان 

نام شرکت :ایمن پخش نهاوند 

مدیر عامل :  مهدی شجاعیان 

شماره تماس : 11 /08133265410