نام استان : چهارمحال بختیاری

نام شرکت : پرنیان طب زاگرس 

مدیر عامل :  سید مهرداد آل علی 

شماره تماس : 03832272465