نام استان : کرمان

نام شرکت : امین برد سیر

مدیر عامل :  محمد امین زاده 

شماره تماس : 03432120304