نام استان : گلستان

نام شرکت : پخش پیام آوران سلامت هیرکان

مدیر عامل :  سید محمود میرکریمی

شماره تماس : 01732121379-01732127499