نام استان : یزد

نام شرکت : پرنیان طب ایساتیس 

مدیر عامل :  سید مهران آل علی 

شماره تماس : 03538269114