نام استان : بوشهر 

نام شرکت : دیبا دارو گستر جنوب

مدیر عامل : زهرا گل خورشیدی

شماره تماس : 07132322525