نام استان : خراسان رضوی 

نام شرکت : مهر پویان آسیا

مدیر عامل : امیرعباس رضائی منش

شماره تماس : 05136665958