نام استان : کرمانشاه

نام شرکت : شقایق غرب

مدیر عامل :  ایاز خدرتبار

شماره تماس : 08338260067