نام استان : کرمانشاه

نام شرکت : سبزینه پخش دارو برزن

مدیر عامل :  کیوان بغدادی

شماره تماس : 08334273830