• تعیین مجموع باکتریهای موجود در محلولهای خوراکی و پودرهای دارویی
  • تعیین مجموع کپک ومخمر در محلولهای خوراکی و پودرهای دارویی
  • تعیین وجود و یا عدم وجود سالمونلا در محلولهای خوراکی و پودرهای دارویی
  • تعیین وجود و یا عدم وجود اشرشیاکلی در محلولهای خوراکی و پودرهای دارویی
  • تعیین موجود و یا عدم وجود استافیلوکوکوس اورئوس در محلولهای خوراکی و پودرهای دارویی
  • تعیین وجود و یا عدم وجود سودوموناس آئروژینوزا در محلولهای خوراکی و پودرهای دارویی
  • تعیین وجود و یا عدم وجود کاندیدا آلبیکنس در محلولهای خوراکی و پودرهای دارویی
  • تعیین مقدار کلیستین سولفات در پودر ماده اولیه و محلول خوراکی و پرمیکس کلیستین
  • تعیین مقدار فسفومایسین کلسیم در محصول و پودر ماده اولیه
  • تعیین مقدار تایلوزین تارتارات در محصول و پودر ماده اولیه
میکروبی